Category: Geez language

ዶ/ር ዮውሃንስ ኮልመዲን፡ኣብ መዳይ ቋንቋን ታሪኽን

ቀዳማይ ክፋልክቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ ከመይ ትዀኑ ኣሎኹም፧ ሰላም ክትብሉኒ ተስፋ እናገበርኹ፡ናብ ጉዳየይ ከብለኩም እፈቱ።ብዛዕባ ዶ/ር ዮውሃንስ ኮልመዲን ሰሚዕኩም ወይ ኣንቢብኩም ትፈልጡ ኢኹም እብል።እቲ ምንታይ-ሲ፡ኣብ መዳይ ታሪኽን ቋንቋን ምድረ-ሓበሻ፡ ዝገብሮ ደርማስ…

ትግራይን ኤርትራን

ትግራይን ኤርትራን ሓደ ጳጳስ ኣይነበረን ኢሎም ዝፅሕፉ ጸሓፍቲ ታሪኽ-እዚኣ ሓንቲ ካብ መረዳእታት ትኸውን ኢያ እብል።ካልእ እውን ኣሎ እዩ። ኣብ 1947(1939) ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበረ ዕግርግር ኣስመራ ብዝብል ዝፍለጥ

ኣቶ ሚካኤል ብሩ ብከፊሉ እንክዝከሩ

ክቡራት ክቡራንን ኣንበብቲ-ቕድሚ ሎሚ ብዛዕባ ኣቶ መንገሻ ብሩ ኣድሂበ ብኸፊሉ ታሪኾም ኣልዒለ ሓናጢጠ ምንባረይ ዝዝከር ጉዳይ እዩ።እንሆ ንሎሚ ድማ ብመሰረት ካብ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ ዘለዉ መቕርባተይን ኣዕሩኽተይን ዝመጸኒ ሓበሬታ መሰረት፣ገለ…

ኣደይ ኣኸዛ ገዘሀኝ ኣፍለይ መፄክን ከም ኣመለይ፧

4 – 1 – 2022                 ኣደይ ኣኸዛ ገዘሀኝ ኣፍለይ፡መፄክን ከም ኣመለይ፧ ሰላም ክቡራትን ክቡራንን፡እንሆ ንሎሚ ድማ እዛ ትስዕብ ሓጻር ዝክረይን ናዕታ ስምዒተይን ሒዘልኹም መፄአ ኣሎኹ፣እሞ ንቀደም በሉታ!    ኣብ`ዝሓለፈ ሳምንቲ…

ወልቃይት፥ ታሪኻዊት ሃረም ምድሪ ትግራይ-ትግርኚ

እቲ ካልእ መሬፄን-ገጻት ወልቃይት ምስ ዝግላህ! ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ኣድሂበ ዝክረይ ደሪኹኒ ዝጀምርክዎ ፅሑፍ፡እንሆ ሣልሳይ ክፋል በጺሑ ኣሎ። እሞ ደኣ ንሎሚ ብዛዕባ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያምን ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ ኣምባየን፡ኣብ ከተማ ኣዲስ…