Month: April 2023

ዜና ዕረፍቲ መጋቢ-ሓዲስ ኣስመላሽ ረዳ

ብ ኣብርሃም ብርሃነ #ዕረፍቲ መጋቢ-ሓዲስ ኣስመላሽ ድንገት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኽቦ ጓሎም እየ ፈሊጠ። ምስ’ዞም ክቡር ኣቦ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድንገት ኣብ ዓዲ ሓቂ-ዓድዋ ፊት-ንፊት ተራኸብና።ኣብ ካምፖፖሎ ከባቢ ይርእዮም ብምንባረይ፡ብቐሊሉ…

ኢትዮጵያዊ የሽግግር ፍትህ ዓላማና ተልዕኮ ፍርድና ፍትህ ለማድረግ ወይስ ዐቢይ አህመድ ዓሊን ከተጠያቂነት ለማስመለጥ?

ሙሉጌታ ወልደገብርኤል የጽሑፉ ዓላማና ይዘት፥ ጽሑፉ በይዘቱ የህግ ምክር ለመለገስ የተዘጋጀ ሰነድ አይደለም። ይልቁንም፥ አሁን በዚህ ሰዓት በሰፊው መወያያ ርዕስ ሆኖ የሚገኝ አጀንዳ (የሽግግር ፍትህ) በተመለከተ ታችኛው የማህበረሰብ ክፍል በቀላሉ…