Month: February 2024

ሰናይ በዓል መበል 49 ዓመት – ለካቲት 11

መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ዓይጋኒውስ፥ ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ትግራይ ታሪኽ ኮይኖም ዝዝንተው ዕዉታት ተግባራት ከምዘለው ኩሉ ሓመቐ-መቀረ ድማ ደውታ ዘጋጠመና ግዜን ካብ ዝነበርናሉ ብራኸ ወሪድና ዝተረኸብናሉ ግዘ ውሑድ ኣይኮነን። ምጅማር ብረታዊ…

‘’ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ”

ለአስተያት ሆነ ትችት፡- [email protected] ይፃፍ፡፡ የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ለውጥ ፍላጎት የንግስናው ስርወ-መንግስት ማብቅያ አከባቢ እንደነበር ግልፅ ነው። ለውጥ ፈላጊ ኢትዮጵያውን የንግስና አገዛዝ እንዲያበቃ አብዮታዊ እንቅስቃሴ በመጀመር ስርወ-መንግስቱ በዝባዥ፣ አድሃሪ፣የብሄር እኩልነት እና…

        ጽዋእ-ሞት

ሓደ ኣለና ኢሎም      “ቴድሮስ! ቴድሮስ!” ክብሉ “ኢድ ዘይህብ ጅግና”        ኢሎም ክዕልሉ፣ ትግራይ ዕጽፊ ጌርና፣         ድማይ ሠሊስናሉ። ቴድሮስዶ ኣምሓራይ?      …