Category: ትግ/ኣማ

ቐፂሉ ምዕራፍ ኣብ ዲፕሎማሲ ትግራይ

ርክብ ወፃኢ መብዛሐቲኡ ጊዜ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝምራሕ ዋላ እንተኾነ ኣብዚ ሓዚ ዘለናሉ ጊዜ ድማ ምስ ምምዕባል ተዋሳእቲ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ንታሕቲ ዝርከቡ ኣወዳድባታት ማለት እውን ክልላት/ፌዴሬሽናት/ግዝኣታትን…

ለካቲትን ሊያጠፉ… ራሳቸውን አጠፉ

ኢዮብ ከጮማ እምኒ 2-19-20 ሲያውጅ ንጉሳቸው … የሰሜንዋ ኮከብ ሆናለች በሻሻጨብጨብ  ጨብ ጨብ … ከግራ ወደ ቀኝከፊት ወደ ኋላ .. መሀል ላይ የነበሩ …… ጨብጨብ ጨብ ጨብ … እልል አሉ በዜናውበጥላቻ የታወሩ … በቅናት የሰከሩመስሏቸው የእውነት … ለካቲት የምትሆን በሻሻ ለካቲት … የበሻሻውን  …… ፈትፍታ አጉርሳ … ያወዛች ያወደለችበሻሻን ሲመኝላት … እሱ በሽሸ እንጂ …… መች ለካቲት በሸሸች የበሻሻው ከሀዲ …  ዶ/ሩ ውሸታሙ ንዑሱ ኮረኔሉበዝና ሰክሮ … ዝናሽን ረግጦ … ጥንቆሏን አምኖፋኖን ገዝቶ በገንዘብ … በኢሱ ፍቅር ብን ብሎ መኖበሻሻን ንቆ … ኤርትራን እፍቅሮበሽሾ በሽሾ … በባዕድ ተማምኖ  ከህደቱን አሳየ .. ለካቲት የኛን አያፍርም ደፈረመክራ ጠብራ … ልብ ግዛ ባለችአራዊት ለቃቅሞ  … ሲያስደፍር ሲያሳርድ… … ሲያቃጥል ፍጡራት … እነ ሞናሊዛ ይናገሩ .. እነ ቅሳነት ይመስክሩአይቀርም የናት ያባታቸው … እህት ወንድማቸውደማቸው ፈሶ …. አይቀር በከንቱ …… ይለቀማል አራጁ …  ነውረኛ ደፋሪው የበሻሻው ፋሽስት … የ በታትናቸው አጋርለማኝ ባልንጀራው … ጨለማ አማካሪው ሳጥናኤል … የነፍስ አባቱየአሳ ምቀኛ .. የባህር አድራቂ …… የኢሳት …የጭድ አጋር …   በሻሻ የበሸሸው …ሰክረው አሰከሩት … የበሻሻው በሻሻንፓርላማ … ሲኖዶስ …  ነብይ ፓስተሮቹበመስቀል … በዝማሬ… በትንቢት … ቡራኬጨብ … ጨብ  ጨብጨብ … የጨብ ..ጨብ ሰይጣኖች …… ከነ ሰብኮ ያካበተ … አዝማሪ ተዋዛዋዥጨብጨብ … ጨብ …ጨብ ጨብጨብ … እርጉሞችስብዕና ሲዋረድ … ሀይማኖት ሲናናስ ትግራይ ዱቄት ሆናለች … ሲባል እልል የደስ ደስ  …… ጨብ ጨብ … ጨብጨብ ጨብጫቦች ሲባል …ዱቄት የተበተነ … የምትጨበጥ የምትዘገንንዑስ እሚነት … ብን ብላ የጠፋችነገን የማታይ … የትም የማትደርስየማትመጣ የማትመለስ … ጨብ … ጨብጨብ …… ጨብጨቦች መች አዲስ … መች አሮጌያረጀ የጃጀ … የነበረ የጨከነ …ልክ እንደሮው … እንደተለመደውጭካኔ … ካሀዲነት … አብሯቹህ ያረጀው   ለካቲት አይበሽሽም …ለካቲት እኛ ነን … ለካቲት ተፈጥሮ ለካቲት ትግልለካቲት የተወለደው … ለካቲት ማህፀን ላይ ያለውለካቲት አገር በቀል … ለካቲት ውጭ የሚኖር ለካቲት እኛ … የማንሸጥ የማንለወጥ እኛ ለካቲት … የምንበራ የማንጠፋ ሞተን ምንነሳ … ተርበን የምንጠግብ ምን ግዜም የማንጠፋ … !!!ለካቲትን ሊያጠፉ … ራሳቸውን አጠፉ ክብርን ሞገስን ንሰማኣታትና !!!ትግራይ ትስዕርን ፈረቃን !!!

የጉድ አገር፤

ከባለአገሩ 1-31-22        ከአብይ አሕመድ ሰፈር  በየእለቱ ጉድ የሚያሰኝ ወሬ መስማት የተለመደ ሆኗል፡፡ ከሁሉም በላይ  ብዙ ጉድ የሚሰማበት ደግሞ በዲፕሎማሲው መስክ ነው ፡፡ አቶ ስዬ አብርሃ በጉዳይ ላይ  ቢጠየቁ ኑሮ…