Month: December 2023

መዳርግቲ ኣካላት ቃላሚኖ ኣብ መበል 25 ዓመት ምስረታኣ ተረኺቦም።

ብምኽንያት ፅምብል ምስረታ ቃላሚኖ ዝተኻየደ ዋዕላ ትምህርቲ ነበር ተምሃሮ እታ ቤት ትምህርቲ፣ ናይ ቀደምን ሎምን ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከምኡ እውን ብ ዝተፈላለየ መዳይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰብ ሃፍትን ዓበይቲ ዓድን…

ኢትዮጵያ እንደ  ሃገር ህዝቦቿ እንደ ህዝብ የሚፀፀቱበት ቀን

ኣብዛኛው ኢትዮጵያዊ የራሴ ብሎ የሚያመልካቸው ሃይማኖቶች በዋናነት ተቀብላ ያሰራጨች ኣክሱም፤ የስልጣኔ ብቻ ሳትሆን የሃይማኖትና እምነት ማእከልነቷም ኣክሊለ ዘውዷ እንደ ተሸከመች ኖራለች፡፡ በየትኛውም ዓለም የማይገኙ ኣክሱም ብቻ የተጎናፈቻቸው ዕምቅ ሚስጥራት ኣሁንም…