ዘድልዮም ኣብዚ ውዕሽጢ ሳንዱቕ ይፅሓፉ፥ ናብ ካሊእ ፕሮግራም ኮፒ ገይርኩም (email, SMS, Facebook…) ተጠቐሙ። https://ethioadvocate.com/editor

ንሕና ንዓድና – ዓድና ንዓና!!

Getachew Aregawi(Wurayna)01-01-22 1. ግድነት ዝዕወት ቃልስና ~ ስቓይና ምብዝሑ ንዓወት እዩ፡ ‘ suffering…. success,  “no pain, no gain” ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ኩለመዳያዊ ስቅያት ገዚፍን ብዙሕን ብምዃኑ እቲ ብግድን እንዕወተሉ ቃልስና ብሓፂር ግዜ ክውዳእ ምብሃግና ግቡእ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ቅሩብ ዘናውሕ ነገር እንትርከብ ኣብኡ እንተሎ ስቓይ ህዝብና ምንዋሕ ስለዝኾነ ስቓይና በዚሑ፡ ነዊሑ ኢልና ነንፀርፅር። ግቡእ ኽኣ። ሓቂ እኮ እዩ። ህዝብና እኮ ክሳብ ሐዚ ምንቅስቓሱ ተገዲቡ (ነዳዲ የለን)፥ ባንኪ የለን፡ ዋላ ቅርሺ ይሃልዎ ምንም ክገብር ኣይኽእልን፥ መብራህቲ የለን (ዋላ ብቕልፅምና ባዕልና ዝገበርናዮ ውሱን መፍትሒ እንትሃለወ)፥ ስልኪ የለን፥ ሸቐጣሸቐጥ የለን፥ መሃያ የለን፥ መድሓኒት የለን፥ ዝኾነ ባጀት የለን፥ ብኡ ልክዕ ምፍራይ የለን፥ ሓገዝ የለን….ዋይ ክትሓስቦ መደመሚ። ኣረ ኸመይ ኢሉ ይነብር ኣሎ እዚ ህዝቢ እዙይ? ግን ክኣ ይቃለስ። እቲ ስቓይ ብዙሕ እዩ፥ ገዚፍ እውን እዩ። ህዝብና በቢመዓልቱ ብድሮናት እታ በስናዕ ክሓዲት ሃገረ ኢትዮጵያን መወልታን ይድብደብ፣ ይጭፍጨፍ ኣሎ። ካብ ትግራይ ወፃእ ኣብ ካልኦት ክፍላት እታ ካሕዳምን ጨፍጫፊትን ሃገር ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ‘ገሃንም’ ከምዘሎ እዩ። ምዕራብ ትግራይ ህዝቡን መሬቱን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝፍለጥ እዩ። እወ እቲ ስቓይ ብዙሕ እዩ እዙይ ሑስካ ኣይህረስን። ደቒቓ ኣይኮነን ሰከንድ እውን ክትባኽን የብላን። እቲ ስቓይ ግን ንምቑዛም ንምንፅርፃር ኣይኮነን ነልዕሎ፥ ንቓልስን ዓወትን እዩ። “success requires suffering, toil,and effort: no pain, no gain ” እዩ። እዛ ለመቕነ ክንደይ ሓሳባት ከምዘሸራሸርና ርኢናያ ኢና። ንሱ እዩ ዘዕውት። 2. ድሃይ ሰራዊትና መዳርግቲ ኣልቦ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ከም ወትሩ ምስ ልዑል ተኽእልኡ፥ ድላዩ ተልእኾ ንምፍፃም ኣብ ዘኽእሎ ዘተኣማምን ቅሞናን ድልውነትን ኣሎ። ተጋዳላይና ኣዝዮም መደመምቲ ዓወታት እንሓፈሰ፡ ኩሎም ተፃብኦታትን ፈተናታትን ብፅንዓት፣ ብትብዓት፣ ብጥበብ፣ ብምህዞን ተዓፃፃፋይነት እናሰገረን ናብ ረብሕኡ እንዳውዐለን፥ ንህዝቡን ወገኑን እንድሓበነ፥ ንፀላእቱ እንድሓምሸሸን እንዳኾምሸሸን፥ ንዓለም እንዳገረመን እንዳምህረን. ..ኣብ ኣፍ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ምምላሱ ብዋናነት ተዓዋታይነቱን ተኽልኡን ዘርእየን ገዘፍቲ ዓቕምታት ከጥሪ ዝገበሮን እኳ እንተኾነ፥ ተጋዳላይና ብምምላሱ ፅቡቕ ተሰሚዒዎ ኢለ ግን ክሕስዎኩም ኣይደልን። ናይቲ ምምላስ ምኽንያት ድላዩ ይኹን (ብዓቕሚ ምንኣስ ሰራዊትና ዘይምዃኑ ግን ርግፅ ስለዝኾነ) ንተጋዳላይና ኣኾርይዎ እዩ፣ ኣቖጢዕዎ እዩ። ንዝብለፀ መደብ ንዝተማልአን ዘላቕን ዓወት እዩ ተባሂሉ እቶም ዝፍለጡ ናይ ፖከቲካዊ፣ ዲፕሎማስያውን ወታደራዊን ምኽንያታት ብዝርዝር ብምምያጥ ምትእምማን ዝተፈጠረ ዋላ እንተኾነ ኮርዩ ምቕናዩ ግን ዘይክሓድ ሓቂ እዩ። ንድሕሪት ምምላስ ብባዕሉ ሕቶ ዘልዐለ ኾይኑ (ስቓይ ህዝቡ ንምሕፃር ቀልጢፉ ክዕወት ካብ ዘለዎ ሰናይ ድሌት ዝብገስ) ንቲ ምምላስ ዝፈለጠ ቁማርተኛን ፀረሰብን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብለፀሉ ስለዝተረባረበ ኣብ ምምላስ ንዝነበረ ሰራዊትና ፅዑቕ ናይ ድሮን ደብዳባት ብምክያድ፡ ከምኡ እውን ዕጥቂ ከትርፍ እንተኺኢሉ እውን ኣሃዱታት ክቖረፅ ፈተነታት ብምግባር (ብሃርቡ፣ ጋሸናን ዞብልን ዝፈተኖም)  ፀቕጢ ፈጢሩ እዩ። ሓየት ሰራዊትና ግን ንዚኦም ብብቕዓት ብምስጋር እኳድኣስ ፀላኢ እናደምሰሰን ተውሳኺ ዕጥቂ እንዓጠቐን ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ድኣ መፀ እምበር ንጣር እውን ኣየንጠብጠበን። ብሰንኪ ድሮን ዝኸፈሎ ክሳራ ግን ብውሱን እውን እንተኾነ ንከንፀርፅር ገይርዎ እዩ። ከምዙታት ምግጣሙ ኽኣ ንተቓላሳይ መሊሱ ዘፅንዖን መሃዛይን ተዓፃፋይን ክኾን ዝገብሮ እዩ። ከምኡ እውን ይኾን ኣሎ። ከም ውልቀሰብ፣ ከም ተቓላሳይ፣ ከም ውዳበ ወዘተ እዙይ ብዝመስለካን ብዝኣመንካሉን ምዝራብን ምስጓምን ቅዋም ምግባርን ግቡእን ዝምረፅን ዝክኣልን እዩ። ምናልባት ከም መንግስቲ ንዚ ዕላማ እዙይ ንባህጊ ህዝቡ፣ ንማሕረሰብ ዓለም፣ ንእንታይነት ፀላእቱ ኣብ ግምት ኣእትዩ ከመይ ገይሩ ይገልፆ? እንታይ ኣካይዳ ብዝሓሸን ዝሓፀረን ከዕውተኒ ይኽእል ኢሉ ኣብ ኣቀራርባ፣ኣካይዳን ልዝባትን ዝጥቀሞ ጥበብ ክህሉ ይኽእል። ኣብቲ ዋና ዕላማ ግን ክፍለ ኣይኽእልን፡ ኣብ ኣካይዳ ጥራይ እዩ።…

የአብይ አህመድ የጨነገፈ አመራር

 ከባለ አገሩ 1-5-22 የአብይ አሕመድ  የከሸፈበት  አመራር በሚል  ርዕስ ለአንባባያን  ባደረስኩት  አጭር ማስታወሻ  አብይ አህመድ የአገር እዳ ሸክምና ጋሬጣ መሆኑን ለማሳየት ሙከራ አድርጌ ነበር፡፡ ባለፈው ሳምንት  አቶ ልደቱ አያሌው  አብይ…

Daily News!

Sample title 1 Kalayu Abrha 12-25-21 – In fact, I have no reason and am left with little energy inside me to laugh at a time when my people are…