Category: Geez language

ጀግና መን ወለዶ

ሓሞት ወይስ ኣዶ?  ኻበይ ይውለድ ጀግንነት ኻብ ተሽከሞካዮ ፆር ኽብደት ብረት እንተዘይኾነስ ኢስብኣዊ ውርደት:: ኻብ ዝብላዕ ምስኣን ጥምየት ኻብ እርቃን ድኽነት ኻብ ዐልየት ጭቆና ባርነት ምሕሮ የለ ዕድገት ሕክምና ኣልቦ ሞት ድንገት:: ጀግና ኣቦ ኣይብሉን ኣዶ ሓሞት የብሉን ዘንድዶ እኻዳኣ ሓቦ ምስነደዶ:: ብረት ንኽእጠቅ ዝግደድ ኸሳድድ ንኽሳደድ ኽድይብ ንኽወርድ ኽፋሗኽ መሬት መሬት ፀላዒ እንትገጥሞ ፊት ንፊት መዳፍዕ እንትውርወር ንቅድሚት: ቡምባታት እንትባራዕ ሓዊ የማን ፀጋም እንትባላዕ:; መሬት ስማይ እንትደባለቅ ልቢ እንተንፈርፍር እንትጭነቅ ኸምጨጎራ ንቅድሚት  እንትፋሗኽ ንድሕሪት ወይ ፈንትኽ:: ቆላሗ እንትብል ኽዝክር  እንታይ ኣሎ ተገደፈ ብድሕሪት ዘይችግር ለካስ ኣለኹ እናበለ ጠጠው ኢሉ ሞት  ሞትንሞቱ መረፀ ናይፀላኢ ጥይት:: ዘሊሉ ትጠጉግ ዓሣ ኸምዝረኣየ ዐንጉግ::…

ኣውራ ደሮ!

ቀኑን ያለቀበት ኣውራ ዶሮ ቁንጩን ሺቅብ ገትሮ ኣቦራ ሲረጭ ጭሮ ጭሮ: እንደ ቢራቢሮ: ቀይ ብጫ ኣረንጓዴ ክንፍን ገትሮ: ፈክሮ ፈክሮ: በስማይ ከንፎ በሮ ጏሮ ለጏሮ ተሽከርጅሮ ማን ኣለ ከኔ ሌላ ዘንድሮ ሄደ ሊዋጋ ከቀበሮ ለምን ቅምጢትዋን በላህብኝ ብሎ:: መስሎት እንደኣመሉ እንደወትሮ: ቀንዝሮ ቀንዝሮ ሲደፈጥጥ እንስትዋ ደሮ ጫጭቶችዋን ኣባሮ:: እየተዝመገመገ ቀበሮ ጉድጋድ ጥልቅ የጭን ገረዲቱን ሊነቅ:: ታድያ ቢጠብቅ: ቢጠበቅ  እግረኛ ሠራዊት እርሱን የሚያደንቅ ኣሸናፊ ኣለቃ ከጉድጏድ ሊል ብቅ: ቢጠብቁ ቢጠብቁ እንካን ኣውራ ደሮ ክንፍም አልወጣም ተስፈንጥሮ: ለካስ የኖሩት እድሜ ልክ  በቅዠት መቀምቅ ነገር ዓለሙ ጠንቀ ቅ  ብለው ሳያውቁ: ኣውራ ደሮው ትልቁ እዝያው ከጉድጏድ ድብን ብሎ ማለቁ:…

ዜና ዕረፍቲ፥ ዉሩይ ከራርን ድምጻውን ገብረዝጋብሔር ገብረጻድቕ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ!

ገብረእዝጋብሄር ገብረጻድቕ፡ኣብ ዓዲ-ግራት ተወሊዱ።ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኽለሃይማኖት (ጫካ ሰፈር) ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ዕለት  13 ታሕሳስ 2015 ዓ/ም፡ብሞት ተፈልዩ ኣሎ። ንሱ፡ብግጥምታት መምህር ግርማይ ልዕሊ 120 ደርፍታት ዝደረፈ ወናም…

ንሕና!

ያሬድ ሕሉፍ ንሕና! ንሠርሕ  የፍርሱ ንተክል ይቆርፁ I’ll ነስቲ ድርቂ ይጋብዙ ንሕብሕብ ሥጋ ሰብ ይቆርፁ እውቀት ንምሕዝ አ እምሮ የደብዝዙ ፍትሓውያን ፍርደ ገምደላውያን ንፅዕር ይፍክሩ ንምነይ ይጅሓሩ እንትንቃለስ ኽንነብር እንትቀትሉ፥ እንትርሕርሕ ምንቀኛታታ ዘይድቅሱ:: ንሕና ተጋሩ ንሳቶም አምሓሩ ብደም ስብ ዝሰኸሩ::…

ምስጢር እቲ  ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ጸለመ እንትቅላዕ፣!

©ብፍጹም ተኽላይ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝፈልጦም ዶክተር ሓሰን ኣደም ዝተባህሉ ዕድመን ቀለምን ጽግብ ዘበሉ ነበሩ። ዶክተር ሓሰን  ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ንልዕሊ 36 ዓመታት ዝነበሩን ኣብ ዝተፈለለዩ ስቴታት ‘ታ ሃገር  ኣብ…