Sat. Dec 3rd, 2022

ሰው ሶስቴ እንዲበላ

ለ17 አመት እንዳልታገለ

በቀን አንዴ እህል እንዳይቀምስ ታገደ ተከለከለ

ያረሰው ማሳ ያጨደው እህል በክምሩ ተቃጠለ

አይ ያልታደለ

ነፃ አውጭው ነፃነት ተነፈገ

ትናንት ማርኮ በፈታው

ለባርነት ተዳረገ

ለብሄር መብት ዘብ የነበረው አርበኛ 

ቆመው አዩት ሲገደል ሲሳደድ ሲዘረፍ በቀማኛ

ወንድሜ ባዩ ወንድም ኣጣ

መሬቱን ቆርሶ የለገሰው ወጋው እንደባላንጣ

ጥላ እንዳልነበር ዛሬ መጠለያ አጣ

መኖሪያው ተዘረፈ ተፈናቅሎ ጥሎ ወጣ

እምቢ ኣልገዛም ባለ

ከጠብመንጃ የተረፈው በጠኔ ይለቅ ተባለ

አይ ያልታደለ

የአብርሃምን ሃይማኖቶች የጠበቀ የከለለ

መስጊዱና መቅደሱ

ሓጂውና ቄሱ በሰቆቃ ተገደለ

ሰማይ የእግዚኣብሄርና የከዋክብት የመሰለው

በድሮን መድፍ ተወርውሮ

ምድሩ ደባየ ግማሹ ሞተ ቀሪው ቆሰለ

አይ ያልታደለ

ሰላም አፍቃሪው ምስኪን ሰላም ተከለከለ

ነጭ ወርቅ የሚያመርተው መሬቱ ለቀማኞች ታደለ

አይ ያልታደለ

አገር የቤት ክራይ አይደለ

ለቆ እንዳይሄድ በምን ፍርጃ

እዚህ መሬት ላይ ተተከለ?

አይ ያልታደለ

ገንዘብ እያለው ተነፈገ ለማያውቀው ሰቆቃ ተዳረገ

ዙሪያውን በእሾህ ታጥሮ መውጫ ተከለከለ

አይ ያልታደለ

አንጐሉ ተናወጠ ሃኪም እያለ መዳኒት አጣ

በበሽታና በራብ ከሰውነት አቅም ወጣ

ምን አረገ ለምንስ ከዚህ መሬት መጣ?

ነፃ አውጪው ነፃነት ተከለከለ

ምን አረገ ምን በደለ

አይ ያልታደለ

ወነጀለኛው ዳኛ ሆነ

ፍርድና ፍትህ ተጓደለ

መሬት ሲኦል ሆነችበት

ከሰው ሁሉ ተገለለ

ይህንን ሳያይ የሞተው ተገላገለ

መቃብሩ ውስጥ በጸጥታ ተንጋለለ

ህያው በቁሙ አበሳ አየ

አይ ያልታደለ

ማለቂያ ያጣውን የትግራይ መከራ በማሰብ

የሩሳሌም

Nov 14/2022

By aiga