Sat. Dec 3rd, 2022

Month: September 2022

“ትብፃሕ ንመንእሰይ ወለዶ ትግራይ”

ሙሉጌታ በሪሁ ትግራይን ተጋሩን ንውሕ ዝበለ ታሪክ ዘለና አህዛብ እንትንከውን፣ታሪክና፣ሓድግታትናን፣ክብርናን ዝገልጹ ብኢድ ዝድህሰሱ፣ብዓይኒ ዝርአዩ አብ መሬት ዝርከብ ቅርስታትና፣ነባራይ ባህልታትናን፣ፊደላትናን፣ሃይማኖታዊ አስተምህሮታትና…